Visie

Waardengedreven organiseren
Een organisatie bestaat omdat de interne en externe omgeving dat toestaat. Alleen tevreden klanten en waardering door in- en externe belangenpartijen staan garant voor succes, continuiteit en tevredenheid.

Organiseren is het zoeken naar een passende balans tussen de ambities van de omgeving en die van de organisatie en individuen. Strategieën, verwachtigen, waarden en belangen, ze lopen echter zelden naadloos in elkaar over.

Sleutel tot succes is meervoudig sturen. Een navigatiesysteem heeft minimaal drie satellieten nodig voor een adequate koersaanduiding. Veel organisaties en aandeelhouders werken slechts met twee kritische succesfactoren: doelgerichtheid (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiëntie). Wij voegen nadrukkelijk een derde succesfactor toe: doelwaardigheid (efficacy). Waardentoevoeging dient plaats te vinden door vermeerdering van doelgerichtheid, doelmatigheid èn doelwaardigheid! Het gaat om de kunst van het 'trioculeren': het integreren van sociale en psychologische waarden in de 'normale' economische doelwaarden.

ValuAid ondersteunt managers en leiders bij waardenontplooiing en -integratie vanuit de filosofie van 'waardengedreven organiseren', vandaar de naam.
Waarden zijn diep verankerde overtuigingen die het denken, voelen en handelen van elk mens bepalen, en dus ook van organisaties! Ze werken als drijfveren en als zeef tussen willen en doen. Kenis van dominante waardensystemen voorspelt gedrag en basishouding in elke willekeurige kwestie!

valuaid: naukeurige waarneming

Verschillen onder ogen zien
De kunst is de natuurlijke spanning tussen waardenverschillen te gebruiken. Neem natuurlijke verschillen als vertrekpunt van actie. Onderken en respecteer ze.

Leiderschap is voor ValuAid het managen van verschillen in de richting van een gezamenlijk productief doel. Professionals ervaren hun werk als een zingevende bezigheid wanneer ze kunnen werken met procedures en instrumenten, die een natuurlijke balans bieden tussen resultaatgerichtheid, leren en zingeving.
Het werk zelf als zingevingsbron. Een beter en directer middel om kenniswerkers aan uw organisatie te binden is er niet!
>>> Human Result Deployement